Τμήμα Ψυχολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12767/443/06.06.2022 Απόφαση (ΑΔΑ:94ΧΖ469Β7Γ-ΖΩ7), ήτοι έως 31.08.2024 (ΑΔΑ: Ψ9Β1469Β7Γ-Ζ0Ω)

 • Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Αναπλ. Καθηγητής (Συντονιστής)
  • email: giovazot at uoc.gr
 • Εμμανουήλ Δαφερμάκης, Αναπλ. Καθηγητής
  • email: mdafermo at uoc.gr
 • Εμμανουήλ Τζανάκης, Επίκ. Καθηγητής
  • e-mail: tzanakism at uoc.gr
 • Στέφανος Μαστροθεόδωρος, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: mastrotheodoros at uoc.gr
 • Ανδρέας Καστελλάκης, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: kastellakis at uoc.gr
 • Δημήτριος Νικολόπουλος, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: nikolopoulos at uoc.gr
 • Αικατερίνη Βενιανάκη, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: a.venianaki at uoc.gr
 • Μαρία Γεωργιάδη, Μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: m.georgiadi at uoc.gr
 • Γεωργία Κουκουράκη, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: georgia.koukouraki at uoc.gr
 • Χαρίκλεια Μανουσάκη, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: xariklia.manousaki at uoc.gr

Έως τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητών, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος θα λειτουργεί χωρίς εκπροσώπηση φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 «Συμβούλιο Φοιτητών».