Τμήμα Ψυχολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 01.09.2021 έως 31.08.2024 (ΑΔΑ: 94ΧΖ469Β7Γ-ΖΩ7):

 • Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Αναπλ. Καθηγητής (Συντονιστής)
  • email: giovazot at uoc.gr
 • Εμμανουήλ Δαφερμάκης, Αναπλ. Καθηγητής
  • email: mdafermo at uoc.gr
 • Ηλίας Τσακανίκος, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: elias.tsakanikos at uoc.gr
 • Λεωνίδας Ζαμπετάκης, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: zampetakis.leonidas at uoc.gr
 • Ανδρέας Καστελλάκης, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: kastellakis at uoc.gr
 • Δημήτριος Νικολόπουλος, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: nikolopoulos at uoc.gr
 • Αικατερίνη Βενιανάκη, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: a.venianaki at uoc.gr
 • Μαρία Γεωργιάδη, Μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: m.georgiadi at uoc.gr
 • Χρυσούλα Κουταλά, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: xkoutala at uoc.gr
 • Χαρίκλεια Μανουσάκη, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: xariklia.manousaki at uoc.gr