Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) έχει ως έργο το συντονισμό όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος και την ευθύνη για την οργάνωση και εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μεριμνά για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των απαραίτητων διαδικασιών με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.