Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12645/369/03.06.2022 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ2ΘΥ469Β7Γ-ΠΝΤ), ήτοι έως 07.12.2024 (ΑΔΑ: Ε2Ζ8469Β7Γ-5ΑΝ).

 • Αικατερίνη Μπαντινάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: bantinaki at uoc.gr
 • Μαρία Βενιέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: venierim at uoc.gr
 • Τηλέμαχος-Παναγιώτης Ιατρίδης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: iatridis at uoc.gr
 • Ειρήνη Βιλτανιώτη, Αναπλ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: viltanioti at uoc.gr
 • Χλόη Μπάλλα, Αναπλ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: chloeballa at uoc.gr
 • Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: epapad at uoc.gr
  • Στυλιανός Γκαδρής, Μέλος ΕΔΙΠ
   • e-mail: sgkadris at uoc.gr
  • Νεκταρία Λιοδάκη, Μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος)
   • e-mail: liodakin at uoc.gr
  • Μαρία Μουζουράκη, Διοικητικό Προσωπικό
   • e-mail: mouzourm at uoc.gr
  • Γεώργιος Μαμαλάκις, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
   • e-mail: g.mamalakis at uoc.gr

  Έως τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητών, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος θα λειτουργεί χωρίς εκπροσώπηση φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 «Συμβούλιο Φοιτητών».