Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (Oμ.E.A.)

(ΦΕΚ 4656/τ.Β΄/08.10.2021)
Απόφαση Αριθμ. 19574: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15934/12.11.2018 απόφασης της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης «Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Β΄ 5320).

Άρθρο 5: «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) Ακαδημαϊκού Τμήματος»

Σε κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα συνιστάται Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) για το συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, εξωτερικής αξιολόγησης/ πιστοποίησης των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών.

Οι αρμοδιότητες της ΟμΕΑ είναι οι ακόλουθες:
1)    Εισηγείται για τη στοχοθεσία και την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος στη Συνέλευση Τμήματος.
2)    Σχεδιάζει και οργανώνει τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και εξωτερικής αξιολόγησης / πιστοποίησης των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο.
3)    Οργανώνει και παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές.
4)    Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων των διδασκόντων.
5)    Ανατροφοδοτεί τα μέλη του Τμήματος (φοιτητές και διδάσκοντες) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους φοιτητές.
6)    Καταχωρεί τα δεδομένα ποιότητας στο ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ.
7)    Συντάσσει τις αναγκαίες προτάσεις και αναφορές που απαιτούνται για την εσωτερική/εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.
8)    Διαμορφώνει τα Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση των παρατηρήσεων των αξιολογητών του Τμήματος και των πιστοποιητών των προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο.
9)    Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου και την ΕΘΑΑΕ. Μεριμνά για την δημοσιοποίηση των εκθέσεων πιστοποίησης και αξιολόγησης του Τμήματος καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας από τον υπεύθυνο του ιστοτόπου του Τμήματος.

Η ΟμΕΑ του Τμήματος συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος και αποτελείται από:

α) 3 μέλη ΔΕΠ,
β) 1 μέλος ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ,
γ) 1 μέλος του Διοικητικού προσωπικού,
δ) 1 εκπρόσωπο προπτυχιακών φοιτητών,
ε) 1 εκπρόσωπο μεταπτυχιακών φοιτητών και 
στ) 1 εκπρόσωπο υποψηφίων διδακτόρων και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους.

Η θητεία των μελών των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της ΟμΕΑ και των αναπληρωματικών τους είναι τριετής και ορίζονται κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Τμήματος.

Για την εκπροσώπηση των προπτυχιακών φοιτητών/τριών το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το φοιτητικό σύλλογο και το αναπληρωματικό μέλος επιλέγεται μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προς όλους τους φοιτητές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο από το β΄ εξάμηνο σπουδών και οι οποίοι έχουν τουλάχιστον ένα έτος μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με κριτήριο επιλογής τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου αριθμού ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. Αν ο φοιτητικός σύλλογος δεν υφίσταται ή δεν υποδείξει, εντός του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί, φοιτητή/φοιτήτρια τότε επιλέγονται και οι δύο (2) εκπρόσωποι (τακτικός και αναπληρωματικός) από τους φοιτητές που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή πρόσκληση με το ίδιο κριτήριο που αναφέρεται παραπάνω.

Για την εκπροσώπηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το φοιτητικό σύλλογο και το αναπληρωματικό μέλος επιλέγεται μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προς όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο από το α΄ εξάμηνο σπουδών και με κριτήριο επιλογής τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου αριθμού ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. Αν ο φοιτητικός σύλλογος δεν υφίσταται ή δεν υποδείξει, εντός του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί, φοιτητή/φοιτήτρια τότε επιλέγονται και οι δύο (2) εκπρόσωποι (τακτικό και αναπληρωματικό) από τους φοιτητές που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή πρόσκληση με το ίδιο κριτήριο όπως παραπάνω. Αν το τακτικό μέλος αποφοιτήσει πριν τη λήξη της θητείας στην ΟμΕΑ, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που και το αναπληρωματικό μέλος αποφοιτήσει πριν τη λήξη της θητείας, η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται.

Για την εκπροσώπηση των υποψηφίων διδακτόρων το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το φοιτητικό σύλλογο και το αναπληρωματικό μέλος επιλέγεται με κλήρωση μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προς όλους τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών και έχουν καταθέσει όλες τις προβλεπόμενες εκθέσεις προόδου. Αν ο φοιτητικός σύλλογος δεν υφίσταται ή δεν υποδείξει, εντός του διαστήματός που έχει οριστεί, φοιτητή/φοιτήτρια τότε επιλέγονται και οι δύο (2) εκπρόσωποι (τακτικό και αναπληρωματικό) από τους φοιτητές που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή πρόσκληση. Αν το τακτικό μέλος αποφοιτήσει πριν τη λήξη της θητείας του στην ΟμΕΑ αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που και το αναπληρωματικό μέλος αποφοιτήσει πριν τη λήξη της θητείας, η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται.
    
Η διαδικασία προσκλήσεων προς τους φοιτητικούς συλλόγους και όλους του φοιτητές γίνεται την 1η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους από τον Πρόεδρο του Τμήματος, με προθεσμία 15 ημερών για την ανταπόκριση των ενδιαφερομένων και δημοσιοποιείται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων είναι ετήσια.

Η ΟμΕΑ συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν υποδειχθεί/επιλεγεί οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων.