Τμήμα Φυσικής

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Φυσικής έχει την ακόλουθη σύνθεση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 46η/01.12.2023 απόφαση της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: 6Σ27469Β7Γ-Σ7Ρ):

Συντονιστής ΟΜΕΑ Τμήματος Φυσικής

Κωνσταντίνος Τάσσης, Καθηγητής

email: ktasis AT uoc.gr

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Κωνσταντίνος Τάσσης, Καθηγητής

email: ktasis AT uoc.gr

Ανδρέας Ζέζας, Καθηγητής

email: azezas AT uoc.gr

Ιωάννης Κομίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

email: ikominis AT uoc.gr

Ελευθέριος Ηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

email: iliopoue AT uoc.gr

Βασίλειος Νιάρχος, Αναπληρωτής Καθηγητής

email: niarxosb AT uoc.gr

Κωνσταντίνος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής

email: k.makris AT uoc.gr

Μέλος ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Ιωάννης Καραδάμογλου

email: karadami AT uoc.gr

Αθανασία Ψυλλάκη

email: psyllaka AT uoc.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Μαρία Ματαλλιωτάκη

email: matallim AT uoc.gr

Ελένη Καντιδάκη

email: kantidae AT uoc.gr

Έως τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητών, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος θα λειτουργεί χωρίς εκπροσώπηση φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 «Συμβούλιο Φοιτητών».

 

Συγκρότηση Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προχωρημένη Φυσική»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 49η/Θέμα 3ο/19.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 49η/Θέμα 3ο/19.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ