Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 16.03.2022 έως 15.03.2025 (ΑΔΑ: 6ΥΜ5469Β7Γ-04Ψ):

 • Γεώργιος Ζουράρης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: georgios.zouraris at uoc.gr
 • Αλέξανδρος Κουβιδάκης, Καθηγητής
  • e-mail: kouvid at uoc.gr
 • Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: p.chatzipa at uoc.gr
 • Θεόδουλος Γαρεφαλάκης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: tgaref at uoc.gr
 • Σοφία Τριανταφύλλου, Επίκ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: sof.triantafillou at uoc.gr
 • Θεμιστοκλής Μήτσης, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: at mitsis uoc.gr
 • Γεώργιος Συλλιγάρδος, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: siligard at uoc.gr
 • Δημήτριος Καλοψικάκης, Μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: kalopsik at uoc.gr
 • Ελένη Καφάτου, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: ekafatou at uoc.gr
 • Μαρία Γιαλυτάκη, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: mgialytaki at uoc.gr

Συγκρότηση Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ)

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 16ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση Δεδομένων και Μηχανική-Στατιστική Μάθηση (Data Analysis and Machine-Statistical Learning)»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 13ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ