Πληροφοριακό Σύστημα

Σε αυτή την ενότητα υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν την πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα είτε του Πανεπιστημίου Κρήτης είτε τρίτων και αφορούν τα αντικείμενα που πραγματεύεται η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.