Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων / Σπουδών

Κάθε εξάμηνο διενεργείται αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές στα Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ.

Με την είσοδό σας στο σύστημα και ανάλογα με την πιστοποίησή σας έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο δεδομένων, διαδικασιών και ερωτηματολογίων.

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ερωτηματολόγια αξιολόγησης Α' Κύκλου Σπουδών, Β' Κύκλου Σπουδών και Σπουδών και να εξάγουν τα αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας ερωτηματολογίων και υπολογισμού βαθμολογίας μαθημάτων Α' και Β' κύκλου σπουδών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Συντονιστής της ΟΜ.Ε.Α. έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

 

Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας

Το πληροφοριακό σύστημα "Συλλογής Δεδομένων Ποιότητας" υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου «Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης», της πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του ΠΚ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του_Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης», συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενταγμένο στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του είναι η διευκόλυνση και απλοποίηση της διαδικασίας συλλογής ποσοτικών δεδομένων του Ιδρύματος και να προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης, επεξεργασίας δεδομένων και εξαγωγής πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις του Ιδρύματος.

 

Ηλεκτρονική Συμπλήρωση Απογραφικών Δελτίων

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΠΔ407 έχουν την δυνατότητα να συμπληρώσουν τα απογραφικά δελτία διδασκόντων και μαθημάτων που τους αφορούν.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Συντονιστής της ΟΜ.Ε.Α. έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις ετήσιες απογραφικές εκθέσεις που παράγονται από το σύστημα.

 

Το σύστημα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας έως την επικαιροποίηση της διαδικασίας.

 

Εφαρμογή Διαμοίρασης Αρχείων

Το OneDrive for Business είναι μια βιβλιοθήκη στην οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε, να μοιραστείτε, και να συγχρονίσετε τους φακέλους εργασίας σας από πολλές διαφορετικές συσκευές. Τα αρχεία που αποθηκεύετε στο OneDrive for Business είναι ιδιωτικά, εκτός εάν αποφασίσετε να τα μοιραστείτε.

H Υπηρεσία αυτή προσφέρεται στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα από το ΔΗΛΟΣ του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας).

Η είσοδος γίνεται μέσω της Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ) της ομοσπονδίας ΔΗΛΟΣ του ΕΔΕΤ και επιτυγχάνεται ασφαλή πρόσβαση μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού. Μέσω της υποδομής, οι χρήστες μπορούν να λάβουν υπηρεσίες με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους δεδομένων χρησιμοποιώντας απλά τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: modip.secretariat_AT_uoc.gr ή να χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας.