Τμήμα Χημείας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Χημείας έχει την ακόλουθη σύνθεση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 49η/19.01.2024 απόφαση της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: 9ΛΔ4469Β7Γ-ΔΡΘ):

Συντονιστής ΟΜΕΑ Τμήματος Χημείας

Δημήτριος Άγγλος, Καθηγητής

email: anglos AT uoc.gr

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Δημήτριος Άγγλος, Καθηγητής

email: anglos AT uoc.gr

Κωνσταντίνος Νεοχωρίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

email: kneochor AT uoc.gr

Κωνσταντίνος Δημάδης, Καθηγητής

email: demadis AT uoc.gr

Ιουλία Σμόνου, Καθηγήτρια

email: smonou AT uoc.gr

Απόστολος Σπύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

email: aspyros AT uoc.gr

Γεώργιος Τσιώτης, Καθηγητής

email: tsiotis AT uoc.gr

Μέλος ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Μαρία Φουσκάκη

email: fouskakm AT uoc.gr

Σπύρος Κορνήλιος

email: kornilis AT uoc.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Σόρε Σαδμάν

email: shadman AT uoc.gr

Βασίλειος Τσώλης

email: tsolis AT uoc.gr

Έως τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητών, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος θα λειτουργεί χωρίς εκπροσώπηση φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 «Συμβούλιο Φοιτητών».

 

Προηγούμενες συνθέσεις ΟΜΕΑ:

ΑΔΑ: ΨΩΘΑ469Β7Γ-ΔΑΡ