Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης έχει την ακόλουθη σύνθεση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 48η/12.01.2024 απόφαση της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: 66ΗΡ469Β7Γ-5ΣΞ):

Συντονιστής ΟΜΕΑ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής

email: papadakn AT uoc.gr

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής

email: papadakn AT uoc.gr

Κωνσταντίνος Μανασάκης, Αναπληρώτης Καθηγητής

email: manasakis AT uoc.gr

Ηλίας Γεωργαντάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

email: georgantas AT uoc.gr

Νεκτάριος Αλεξόπουλος, Καθηγητής

email: alexopon AT uoc.gr

Αλέξανδρος Κουτσογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής

email: akoutsogian AT uoc.gr

Ιωάννης Καραγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής

email: ikarayiannis AT uoc.gr

Μέλος ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Δημήτρης Βυζιργιαννάκης, Μέλος ΕΔΙΠ

email: dviziria AT uoc.gr

Πελαγία Τσακιράκη, Μέλος

email: tsakiraki AT uoc.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Ουρανία Κορναράκη

email: kornarao AT uoc.gr

Αικατερίνη Τρουλλινού

email: ktroullinou AT uoc.gr

Έως τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητών, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος θα λειτουργεί χωρίς εκπροσώπηση φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 «Συμβούλιο Φοιτητών».

 

Προηγούμενες συνθέσεις ΟΜΕΑ:

ΑΔΑ: 6Σ27469Β7Γ-Σ7Ρ