Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η οποία εποπτέυεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει ως αποστολή την διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή υποστηρίζει την πολιτεία και τα Α.Ε.Ι. στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Η Αρχή εγγυάται επίσης τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των Α.Ε.Ι..
(Ν. 4009/2011, Κεφάλαιο Ι΄)

Η Αρχή σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο διαθέτει αρμοδιότητες πιστοποίησης της ποιότητας των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των Α.Ε.Ι. και των Ακ. Τμημάτων, με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες.

Μερικά από τα πιο σημαντικά κριτήρια πιστοποίησης των Ακ. Τμημάτων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 72 του Ν.4009/2011, είναι τα εξής

 • Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του Τμήματος
 • Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Η δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπουδών
 • Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολόγηση από τους φοιτητές
 • Η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • Η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας
 • Ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
 • Η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων
 • Η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών

Αναφορικά με την πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των Α.Ε.Ι., τα γενικά κριτήρια είναι τα ακόλουθα

 • Η θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των Τμημάτων και των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος
 • Η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, η αποτελεσματική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας
 • Η διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας
 • Η τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας

 

Η παρούσα σύνθεση της Α.ΔΙ.Π. είναι η εξής:

 

Πρόεδρος

Νικολέττα Παϊσίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντιπρόεδροι

Ιωάννης Γεροθανάσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κλεομένης Οικονόμου, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Μέλη

Πρόδρομος Γιαννάς, Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Ιωάννης Καπόλος, Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Εμμανουήλ Κούκιος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μαρια Λαζαρίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Νιάρχος, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Στυλιανός Σταματόπουλος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γεώργιος Σταμέλος, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Βασίλειος Τσιάντος, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ευθύμιος Τσιώνας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών