Χρήσιμο υλικό

Σε αυτή την ενότητα αναρτώνται πρότυπα έντυπα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος ανέπτυξε οικεία ερωτηματολόγια και δείκτες, που αφενός είναι σύμφωνα με τις ευρύτερες θεσμικές απαιτήσεις και αφετέρου εστιάζουν και αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα των Ακαδημαϊκών Μονάδων αλλά και τον προσανατολισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Εγχειρίδιο Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Κ.
Ετήσια Απογραφική Έκθεση-Στοιχεία και Δείκτες Λειτουργίας Τμημάτων ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Κ.
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας από τους Φοιτητές ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Κ.
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Κλινικής Άσκησης ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Κ.
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος (part B) ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Κ.
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Κ.
Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Κ.
Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Κ.
Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων Α.ΔΙ.Π.
Πρότυπο Σχήμα Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Α.ΔΙ.Π.