Πιστοποίηση Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών: Φάκελος για την Πιστοποίηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37278/21.09.2023 Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή προτάσεων Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, ο φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Δ0.     Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Δ1.     Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΔΣ, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών».

Δ1.1.  Ερευνητική Στρατηγική του Ιδρύματος.

Δ1.2.  Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του ΠΔΣ.

Δ1.3.  Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΔΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Δ1.4.  Στοιχεία διαβούλευσης με εξωτερικούς φορείς για την ερευνητική στρατηγική και την πολιτική ποιότητας του ΠΔΣ.

Δ2.1.  Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΠΔΣ (αρ. 91 του Ν. 4957/2022).

Δ2.2.  Δομή του ΠΔΣ: διάρκεια, μαθήματα, απονομή ECTS, προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με το ΕΠΠ επιπέδου 8, απαιτήσεις ποιότητας της διατριβής, κ.ά.

Δ2.3.  Τα απαιτούμενα προσόντα του διδακτικού προσωπικού για την επίβλεψη διδακτορικής διατριβής.

Δ3.1.  Kανονισμός διδακτορικών σπουδών του Τμήματος (αρ. 91 του Ν. 4957/2022)*.

Δ3.2.  Κανονισμός σπουδών του εκάστοτε ΠΔΣ (κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, συμβουλευτική διαδικασία, όροι εκπόνησης εργασιών, παρακολούθηση προόδου, δικαιώματα-υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και του προσωπικού, κριτήρια και προϋποθέσεις για την απονομή διδακτορικού τίτλου σπουδών, κ.ά.), εκτός εάν ο κανονισμός αυτός αποτελεί μέρος του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος*.

Δ3.3.  Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας*.

Δ3.4.  Υπόδειγμα διδακτορικού διπλώματος.*

Δ4.1.  Αναλυτική περιγραφή των υποδομών και υπηρεσιών που διαθέτει το Ίδρυμα και η ακαδημαϊκή μονάδα για το ΠΔΣ σχετικά με την υποστήριξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας (ανθρώπινο δυναμικό, εργαστήρια, ειδικός εξοπλισμός, κεντρικές υποδομές και ψηφιακά συστήματα, υπηρεσίες κ.λπ.).

Δ4.2.  Πολιτική και καλές πρακτικές της ακαδημαϊκής μονάδας για τη χρηματοδότηση των διδακτορικών σπουδών.

Δ5.1.  Αναφορά δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για το ακαδημαϊκό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της Πρότασης (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ, ενότητα ΠΔΣ) (υποβάλλεται μόνο για υφιστάμενα ΠΔΣ).

Δ5.2.  Κατάλογος διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στο Τμήμα κατά την τελευταία πενταετία.

Δ5.3.  Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για τη συλλογή διοικητικών δεδομένων εφαρμογής του ΠΔΣ (φοιτητολόγιο), και λοιπά εργαλεία και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή των δεδομένων της ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας της ακαδημαϊκής μονάδας και του ΠΔΣ.

Δ6.1.  Διαδικασία συντήρησης και ανανέωσης/ενημέρωσης της ιστοσελίδας του ΠΔΣ.

Δ7.1.  Διαδικασία για την επανεκτίμηση, την αναπροσαρμογή και την επικαιροποίηση του ΠΔΣ.

Δ7.2.  Αποτελέσματα της τελευταίας ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΔΣ από τη ΜΟΔΙΠ και το σχετικό πρακτικό (υποβάλλεται μόνο για υφιστάμενα ΠΔΣ).

Δ8.1.  Έκθεση της ακαδημαϊκής μονάδας για τις πρόσφατες βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για το ΠΔΣ (υποβάλλεται μόνο για υφιστάμενα ΠΔΣ).

 

Επισημάνσεις:

  1. Η πρόσκληση αφορά στα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών, είτε αυτά είναι σε λειτουργία, είτε είναι νέα. Εάν πρόκειται για διατμηματικό ΠΔΣ, τότε η Πρόταση υποβάλλεται από το επισπεύδον Τμήμα.
  2. Τα παραρτήματα με αστερίσκο (*) υποβάλλονται στην ελληνική και στη γλώσσα διεξαγωγής του ΠΔΣ.