Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση: Έντυπα ΕΘΑΑΕ

Εσωτερική Αξιολόγηση

Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος - Πρότυπο Σχήμα (2014)

Προοίμιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (2014)

Συχνές Ερωτήσεις Αξιολόγησης Ιδρύματος (2014)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος - Πρότυπο Σχήμα (2011)

Ανάλυση Κριτηρών Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων (2011)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Διασφάλισης Ποιότητας (2007)

Οδηγός Εφαρμογής Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης (2007)

Διευκρινιστική Εγκύκλιος Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων (2009)

Παράρτημα 1 - Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων

Παράρτημα 2 - Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των ΑΕΙ

Παράρτημα 3 - Συνθετικοί Πίνακες Απογραφής του ΑΕΙ

 

Εξωτερική Αξιολόγηση

Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης - Ενημερωτικό Τεύχος (2010)

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Πρότυπο Σχήμα (2010)

Στοιχεία Προτεινόμενου Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα

 

Έντυπα - Ερωτηματολόγια

Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντος

Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος

Δελτίο Κλινικού Μαθήματος Άσκησης

Εκτίμηση Κλινικού Μαθήματος Άσκησης

Ερωτηματολόγιο Φοιτητών