Πιστοποίηση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών: Έντυπα ΕΘΑΑΕ

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Β΄ Μέρους ν. 4692/2020 (Α΄ 111)

Πρότυπα

Έντυπα & Υποδείγματα διαδικασίας Πιστοποίησης