Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ): Έντυπα ΕΘΑΑΕ

Περίοδος υποβολής των Προτάσεων: 21.09.2023 έως 31.12.2026

Οδηγός

Πρότυπα

Έντυπα & Υποδείγματα διαδικασίας Πιστοποίησης

Προσκλήσεις

Διευκρινιστικές οδηγίες

 

 

Έντυπα ΕΘΑΑΕ που αφορούν την 1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)

Πρότυπα πιστοποίησης

Έντυπα & Υποδείγματα διαδικασίας Πιστοποίησης