Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Φάκελος για την Πιστοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η περίοδος υποβολής των Προτάσεων είναι από 24/10/2023 έως 31/01/2024.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37948/24.10.2023 Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή προτάσεων Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Μ0.     Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Μ1.1   Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του ΠΜΣ.

Μ1.2   Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΜΣ (υπόδειγμα).

Μ2.1   Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΠΜΣ.

Μ2.2   Επικαιροποιημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ, σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022.

Μ2.3   Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Μ2.4   Περιγράμματα μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας (υποδείγματα:   ).

Μ2.5   Διδακτικό προσωπικό (ονομαστικός κατάλογος με γνωστικά αντικείμενα, συσχετισμός τους με τα μαθήματα που διδάσκουν, σχέση εργασίας, ανάθεση διδασκαλίας καθώς και λοιπές υποχρεώσεις διδασκαλίας σε ώρες).

Μ3.1   Αξιολόγηση από τους φοιτητές: α) Δείγμα πλήρως συμπληρωμένου ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση μαθήματος /διδάσκοντα του ΠΜΣ από τους φοιτητές, β) Αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων και προτάσεις αντιμετώπισης των αδυναμιών.

Μ3.2   Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών.

Μ3.3   Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου.

Μ3.4   Αναφορά στις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών.

Μ4.1   Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας.

Μ4.2   Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών του ΠΜΣ.

Μ4.3   Ειδικός κανονισμός για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης (εφόσον το ΠΜΣ προσφέρεται με εξ αποστάσεως μεθόδους).

Μ4.4   Υπόδειγμα διπλώματος και Παραρτήματος διπλώματος.

Μ5.1   Συνοπτική αναφορά των επιδόσεων του διδακτικού προσωπικού σε επιστημονικό - ερευνητικό και διδακτικό έργο βάσει και διεθνών αναγνωρισμένων συστημάτων αξιολόγησης επιστημόνων (π.χ. Google Scholar, Scopus, κ.ο.κ.).

Μ5.2   Διαδικασίες και κριτήρια επιλογής διδακτικού προσωπικού.

Μ5.3   Κανονισμοί εργασίας ή συμβάσεις εργασίας, υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού.

Μ5.4   Δημοσιοποιημένη πολιτική υποστήριξης και ανάπτυξης του προσωπικού του ΠΜΣ.

Μ6.1   Αναλυτική περιγραφή των υποδομών και υπηρεσιών που διαθέτει το Ίδρυμα στην ακαδημαϊκή μονάδα για το ΠΜΣ σχετικά με την υποστήριξη της μάθησης και της ακαδημαϊκής δραστηριότητας κλπ.

Μ6.2   Σχέδιο αξιοποίησης διδάκτρων (εφόσον υφίστανται).

Μ6.3   Μελέτη βιωσιμότητας για τη λειτουργία του ΠΜΣ.

Μ6.4   Αξιολόγηση επάρκειας των ανθρώπινων και υλικών πόρων από την ακαδ. μονάδα.

Μ6.5   Ονομαστικός κατάλογος διοικητικού προσωπικού υποστήριξης του ΠΜΣ (θέσεις εργασίας, προσόντα, αρμοδιότητες).

Μ6.6   Ηλεκτρονικό ή έντυπο ενημερωτικό υλικό προς τους φοιτητές για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Μ7.1   Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για όλα τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ, ενότητες Ίδρυμα, Τμήμα, ΠΜΣ).

Μ7.2   Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για τη συλλογή διοικητικών δεδομένων εφαρμογής του ΠΜΣ (φοιτητολόγιο).

Μ7.3   Λοιπά εργαλεία και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή των δεδομένων της ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας της ακαδημαϊκής μονάδας και του ΠΜΣ.

Μ7.4   Αναφορά των αποτελεσμάτων από την ανάλυση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν, και από την αξιοποίηση αυτών.

Μ8.1   Διαδικασία συντήρησης και ανανέωσης/ ενημέρωσης της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.

Μ8.2   Εξειδικευμένος χώρος στην ιστοσελίδα του Τμήματος για την προβολή του ΠΜΣ (σύνδεσμος).

Μ9.1   Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες), καθώς και σχετική αλληλογραφία με την ακαδημαϊκή μονάδα.

Μ10.1 Έκθεση προόδου για το ΠΜΣ, για τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση ενδεχόμενων συστάσεων της Έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και της Έκθεσης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Επισημάνσεις:

  1. Η Πρόταση (υπόδειγμα για σύνταξη πρότασης) αφορά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία. Εάν πρόκειται για διατμηματικό ΠΜΣ, τότε η Πρόταση υποβάλλεται από το επισπεύδον Τμήμα.
  2. Εφόσον το ΠΜΣ προσφέρεται και σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, το υλικό τεκμηρίωσης πρέπει να διατίθεται και στη γλώσσα αυτή.