Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Έντυπα Πανεπιστημίου Κρήτης

Οδηγίες

 

Πρότυπα

 • Πρότυπο Αναφοράς Ετήσιας Εσωτερικής Αξιολόγησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών     
  Εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 46η/01.12.2023 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

 • Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών     
  (Παράρτημα Ι της Αναφοράς Ετήσιας Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΠΜΣ)
  Εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 46η/01.12.2023 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

 • Πρότυπο Κατάστασης Ευρημάτων με προτεινόμενες Διορθωτικές/Προληπτικές Ενέργειες     
  Σύμφωνα με την Οδηγία Εργασίας: Εσωτερική Αξιολόγηση ΠΜΣ όπως εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ 46η/01.12.2023 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ