Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ): Φάκελος για την Πιστοποίηση του ΕΣΔΠ

Η περίοδος υποβολής των Προτάσεων είναι από 21/09/2023 έως 31/12/2026.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37277/21.09.2023 Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή προτάσεων Πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, ο φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Ε0.     Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Ε1.     Πρόταση Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ».

Ε1.1.  Στρατηγικός Προγραμματισμός του Ιδρύματος (περιλαμβάνεται η στρατηγική διασφάλισης ποιότητας).

Ε1.2.  Πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος σε σύνδεση με τη στρατηγική.

Ε1.3.  Στοχοθεσία Ποιότητας του Ιδρύματος (SMART), ως εφαρμογή της στρατηγικής και πολιτικής, σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Ε2.1.  Ετήσιος προγραμματισμός και κατανομή της χρηματοδότησης για το σύνολο των διαθέσιμων πηγών για την επόμενη τετραετία, ή προγραμματική συμφωνία  του Ιδρύματος, εφόσον έχει καταρτιστεί.

Ε2.2.  Εσωτερικοί κανόνες για τη διάθεση και εσωτερική κατανομή των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων στις ακαδημαϊκές μονάδες και κεντρικές υπηρεσίες  του Ιδρύματος.

Ε2.3.  Εσωτερική αξιολόγηση των πόρων βάσει των αντίστοιχων δεικτών του ΟΠΕΣΠ και των δεικτών επιδόσεων του Ιδρύματος, από τη ΜΟΔΙΠ.

Ε2.4.  Παρουσίαση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων του Ιδρύματος.

Ε3.1.  ΦΕΚ έγκρισης οργάνωσης, δομής και λειτουργίας του ΕΣΔΠ και της ΜΟΔΙΠ.

Ε3.2.  Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ (περιλαμβάνει την οργανωτική δομή της ΜΟΔΙΠ – περιγραφή θέσεων εργασίας, αρμοδιοτήτων, προσόντων).

Ε3.3.  Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ.

Ε4.1.  Πρακτικά, συνοδευτικά έντυπα και σχετική αλληλογραφία για την ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του ΕΣΔΠ από τη ΜΟΔΙΠ.

Ε4.2.  Αποτελέσματα της ετήσιας ανασκόπησης του ΕΣΔΠ και τα σχετικά πρακτικά και συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία.

Ε4.3.  Αλληλογραφία και άλλες δράσεις (ημερίδες, συναντήσεις) για λήψη ανατροφοδότησης από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Ε5.1.  Αναφορά δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για το ακαδημαϊκό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της Πρότασης (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ, όλες οι ενότητες) και συνοδευτική έκθεση αξιολόγησής τους από τη ΜΟΔΙΠ.

Ε5.2.  Περιγραφή των λειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ.

Ε5.3.  Δείγμα συμπληρωμένου ερωτηματολογίου από έρευνες ικανοποίησης του διδακτικού/ διοικητικού προσωπικού.

Ε5.4.  Έκθεση της ΜΟΔΙΠ για τον τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ (εσωτερική αξιολόγηση, στοχοθεσία κτλ).

Ε6.1.  Αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της λειτουργικότητας και του περιεχομένου, καθώς και της συντήρησης και επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

Ε6.2.  Κατάλογος των συνδέσμων της ιστοσελίδας του Ιδρύματος και της ΜΟΔΙΠ, και των ειδικών διαδικτυακών προσωποποιημένων εφαρμογών.

Ε7.1.  Έκθεση Προόδου 5ετίας σχετικά με την ανταπόκριση στις συστάσεις της τελευταίας Έκθεσης Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ.