Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): Οδηγίες για τη σύνταξη φακέλου Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : Καθορισμός διαδικασίας σχεδιασμού, έγκρισης και αναθεώρησης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά την 424η τακτική συνεδρία της στις 23-1-2020, αποφάσισε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σχεδιασμού / έγκρισης / αναθεώρησης ενός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (pdf).

 

2. Διαδικασία ελέγχου βασικών απαιτήσεων προτύπου της ΑΔΙΠ από τη ΜΟΔΙΠ (ΜΟΔΙΠ Συν. 22/3-2-20)

Προκειμένου να εφαρμοσθεί η απόφαση της με αρ. 424/23-1-20 συνεδρίασης Συγκλήτου για τα προγράμματα που θα υποβάλουν πρόταση ακαδημαϊκής πιστοποίησης του ΠΠΣ, απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

Α. Η συνέλευση του Τμήματος υποβάλλει στη ΜΟΔΙΠ

  • Φάκελο του Προγράμματος Σπουδών (παρ. 1 άρθρο 32 Ν.4009/11)
  • Σύντομη Έκθεση αλλαγών (καλύπτει τις απαιτήσεις της αρχής 2 του προτύπου)
  • Φάκελο της Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση 13158/20-11-19 της ΑΔΙΠ)
  • Έντυπο Δ4.1 με τα σχόλια/ευρήματα του Τμήματος ως προς την τήρηση των βασικών απαιτήσεων του προτύπου της ΑΔΙΠ

Β. Η ΜΟΔΙΠ ορίζει τον αρμόδιο εισηγητή του θέματος, ο οποίος καταθέτει την σχετική εισήγηση (έντυπο Δ4.1)

Γ. Η ΜΟΔΙΠ συνεδριάζει με την παρουσία του Προέδρου και της ΟΜΕΑ του Τμήματος και εκδίδει την προβλεπόμενη απόφαση του αποτελέσματος της εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ συνοδευόμενη με την κατάσταση ευρημάτων (έντυπο Δ4.0) και ενδεχόμενων προτεινόμενων προληπτικών / διορθωτικών ενεργειών (Β8).

Δ. Η Συνέλευση του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ΜΟΔΙΠ αποστέλλει το ΠΣ για έγκριση στη Σύγκλητο συνοδευόμενο από την σύντομη έκθεση στην οποία επισημαίνονται και αιτιολογούνται οι αλλαγές.

 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 13158/20-11-19 πρόσκληση της Α.ΔΙ.Π., ο φάκελος για την Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει:

Β0. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Β1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Ιδρύματος (Βλέπε εδώ το υπόδειγμα/έντυπο της πρότασης).

Β2. Πολιτική ποιότητας ΠΠΣ (η δήλωση πολιτικής ποιότητας της ενότητας 1 της πρότασης Β1).

Β3. Οδηγός Σπουδών (με πιστωτικές μονάδες ECTS και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα).

Β4. Κανονισμό ΠΠΣ και λοιπούς κανονισμούς (π.χ. κινητικότητας, πρακτικής άσκησης κ.λπ.).

Β5. Περιγράμματα μαθημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΑΔΙΠ) για όλα τα μαθήματα (σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf με Πίνακα Περιεχομένων, οργανωμένα ανά εξάμηνο σπουδών).

Β6. Στοχοθεσία ποιότητας του ΠΠΣ.

Β7. Υποδείγματα ερωτηματολογίων φοιτητών και αποτελέσματα επεξεργασίας τους (με στατιστικά αποτελέσματα του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση και παράθεση των βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν).

Β8. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/διορθωτικές ενέργειες).

Β9. Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για τα ακαδ. έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και τα ημερ. έτη 2016, 2017, 2018 (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ). Για προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την 31η Μαρτίου 2020 απαιτούνται και τα δεδομένα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και ημερολογιακό έτος 2019.

Β10. Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. μελέτες απορρόφησης αποφοίτων, ερευνητικές επιδόσεις κ.λπ.) με σήμανση Β10.1, Β10.2, Β10.3 κ.λπ.

Η Πρόταση και τα παραρτήματα αυτής (φάκελος Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά (αρχεία σε μορφή .pdf) και θα πρέπει να ακολουθούν την παραπάνω σήμανση (Β1, Β2, Β3 κ.λπ.).

 

4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ