Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών: Οδηγίες για τη σύνταξη φακέλου Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : Έγκριση του Προγράμματος Σπουδών από την Σύγκλητο του ΠΚ

Προκειμένου να υποβληθούν οι Προτάσεις Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 7474/27-11-18 πρόσκλησης της Α.ΔΙ.Π., θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών από τη Σύγκλητο (παρ. 2 άρθρο 32 Ν. 4009/11 όπως ισχύει σήμερα).

Η διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών από τη Σύγκλητο, περιλαμβάνει έλεγχο της τήρησης των βασικών απαιτήσεων του προτύπου της ΑΔΙΠ από τη ΜΟΔΙΠ (βλ. σχετικά υπόδειγμα πρότασης).

Για το λόγο αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών αποστέλλεται στη Σύγκλητο και κοινοποιείται στη ΜΟΔΙΠ, ενώ παράλληλα συντάσσεται και η Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και αποστέλλεται στη ΜΟΔΙΠ.

Αναλυτικά για το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών βλέπε εδώ

 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 7474/27-11-18 πρόσκληση της Α.ΔΙ.Π., ο φάκελος για την Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει:

Β1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Ιδρύματος (Βλέπε εδώ το υπόδειγμα/έντυπο της πρότασης) και

Παραρτήματα:

Β2. Πολιτική ποιότητας ΠΠΣ (η δήλωση πολιτικής ποιότητας της ενότητας 1 της πρότασης Β1)

Β3. Οδηγός Σπουδών (με πιστωτικές μονάδες ECTS, προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα)

Β4. Κανονισμό ΠΠΣ και λοιπούς κανονισμούς (π.χ. κινητικότητας, πρακτικής άσκησης κ.λπ.)

Β5. Περιγράμματα μαθημάτων για όλα τα μαθήματα

Β6. Στοχοθεσία ποιότητας για το ΠΠΣ

Β7. Υποδείγματα ερωτηματολογίων φοιτητών και αποτελέσματα επεξεργασίας τους

Β8. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ)

Β9. Το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων ποιότητας (ενότητες: Τμήμα, ΠΠΣ) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για τα ακαδ. έτη 2015-2016, 2016-2017 και τα ημερ. έτη 2016, 2017 (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ). Για προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την 1η Απριλίου 2019 απαιτούνται και τα δεδομένα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και ημερολογιακό έτος 2018.

Β10. Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. μελέτες απορρόφησης αποφοίτων, ερευνητικές επιδόσεις κ.λπ.) με σήμανση Β10.1, Β10.2, Β10.3 κ.λπ.

Η Πρόταση και τα παραρτήματα αυτής (φάκελος Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά (αρχεία σε μορφή .pdf) και θα πρέπει να ακολουθούν την παραπάνω σήμανση (Β1, Β2, Β3 κ.λπ.).

Το Ακαδημαϊκό Τμήμα θα πρέπει να ελέγξει την πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με το σχετικό έντυπο και στη συνέχεια να προχωρήσει στην οριστική υποβολή του φακέλου στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ