Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): Περιεχόμενο Φακέλου Πρότασης Πιστοποίησης ΠΠΣ (επαναπιστοποίηση)

Η περίοδος υποβολής των Προτάσεων είναι από 15/03/2024 έως 31/12/2026.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41734/15.03.2024 Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή προτάσεων Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών - 2ος κύκλος πιστοποίησης ΠΠΣ (επαναπιστοποίηση), ο φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Π0      Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Π1      Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών- Φεβ. 2024».

Π1.1   Επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο του Ιδρύματος στο οποίο να περιλαμβάνεται η στρατηγική για την ποιότητα.

Π1.2   Επιχειρησιακό σχέδιο τετραετίας του ΠΠΣ.

Π1.3   Επικαιροποιημένη Πολιτική Ποιότητας του ΠΠΣ.

Π1.4   Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΠΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Π1.5   Κώδικας Δεοντολογίας και καλής πρακτικής (Ν. 4957/2022, άρθρο 217).

Π2.1   Οδηγός Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του ΠΠΣ και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ).

Π2.2   Περιγράμματα μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας (σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα του ΠΠΣ, σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf με αρίθμηση σελίδων. (υποδείγματα:   ).
          Το αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει Πίνακα Περιεχομένων των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών, με αριθμό σελίδας κάθε περιγράμματος

Π2.3   Στοιχεία αλληλογραφίας με εξωτερικούς φορείς για την παροχή γνώμης για το σχεδιασμό και τη δομή του ΠΠΣ.

Π3.1   Αξιολόγηση από τους φοιτητές: Δείγμα πλήρως συμπληρωμένου ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος /διδάσκοντα από τους φοιτητές. Αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων και προτάσεις αντιμετώπισης των αδυναμιών.

Π3.2   Κανονισμός διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών.

Π3.3   Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου.

Π4.1   Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΠΣ.

Π4.2   Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών.

Π4.3   Συμφωνητικά ή πρωτόκολλα συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα στις περιπτώσεις που το ΠΠΣ παρέχεται με τη συμμετοχή άλλων Ιδρυμάτων, ή παρέχεται ως κοινό πρόγραμμα συνεργασίας.

Π4.4   Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Π4.5   Πίνακας με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, μέσω εισαγωγικών εξετάσεων, για την τελευταία 6ετία.

Π5.1   Συνοπτική αναφορά των επιδόσεων του διδακτικού προσωπικού σε επιστημονικό -ερευνητικό και διδακτικό έργο, βάσει και διεθνών αναγνωρισμένων συστημάτων αξιολόγησης επιστημόνων (π.χ. Google Scholar, Scopus, κ.ο.κ.).

Π5.2   Διδακτικό προσωπικό: ονομαστικός κατάλογος με γνωστικό αντικείμενο και διδασκόμενα μαθήματα, σχέση εργασίας, ανάθεση διδασκαλίας καθώς και λοιπές υποχρεώσεις διδασκαλίας σε ώρες.

Π5.3   Πολιτική υποστήριξης, ανάπτυξης και αξιολόγησης του προσωπικού του ΠΠΣ.

Π6.1   Αναλυτική περιγραφή των υποδομών και υπηρεσιών που διαθέτει το Ίδρυμα στην ακαδημαϊκή μονάδα για το ΠΠΣ σχετικά με την υποστήριξη της μάθησης και της ακαδημαϊκής δραστηριότητας (ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, υπηρεσίες κ.λπ.) και ενημέρωση των φοιτητών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Π6.2   Στελέχωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές (διοικητικό προσωπικό και τρόποι ανάπτυξης των ικανοτήτων τους).

Π6.3   Έκθεση αξιολόγησης της επάρκειας των ανθρώπινων και υλικών πόρων του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ.

Π7.1   Αναφορές δεδομένων ποιότητας και δεικτών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος (ενότητα ΠΠΣ).

Π7.2   Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για τη συλλογή διοικητικών δεδομένων εφαρμογής του ΠΠΣ (φοιτητολόγιο), καθώς και λοιπά εργαλεία και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας της ακαδημαϊκής μονάδας και του ΠΠΣ.

Π7.3    Αξιολόγηση των δεδομένων ΟΠΕΣΠ (ενότητα ΠΠΣ) πενταετίας από τη ΜΟΔΙΠ και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

Π8.1    Μέσα και δίαυλοι επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση των πληροφοριών και την προβολή του ΠΠΣ.

Π8.2    Κατάλογος ειδικών διαδικτυακών προσωποποιημένων εφαρμογών για τους φοιτητές.

Π8.3    Διαδικασία συντήρησης και ανανέωσης/ ενημέρωσης της ιστοσελίδας του ΠΠΣ.

Π8.4    Αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της λειτουργικότητας και του περιεχομένου, καθώς και της συντήρησης και επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του ΠΠΣ.

Π9.1    Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες).

Π9.2    Διαδικασία για την αναθεώρηση, προσαρμογή και επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών και τον προσδιορισμό του βαθμού επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, που πραγματοποιείται από την ακαδημαϊκή μονάδα με τη συνεργασία της ΜΟΔΙΠ.

Π9.3    Διατύπωση γνώμης εκ μέρους των εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τα προσόντα των αποφοίτων, στο πλαίσιο της εσωτερικής του αξιολόγησης από τη ΜΟΔΙΠ.

Π10.1  Έκθεση προόδου της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανταπόκριση στις συστάσεις της τελευταίας Έκθεσης Πιστοποίησης του ΠΠΣ και για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων για τη βελτίωση του ΠΠΣ.

 

Επισημάνσεις:

  1. Ο έλεγχος πληρότητας των Προτάσεων και ο προγραμματισμός των πιστοποιήσεων θα πραγματοποιείται με βάση τη χρονολογική σειρά της υποβολής τους ανεξάρτητα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων.
  2. Το Ίδρυμα θα πρέπει να υποβάλλει την Πρόταση εγκαίρως, το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της πιστοποίησης του ΠΠΣ.
  3. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf. Η σήμανση των υπό υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων θα πρέπει να ακολουθεί αυτή των οδηγιών υποβολής. Ο τίτλος κάθε αρχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες.
  4. Οι Προτάσεις και τα Παραρτήματά τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα Διαχείρισης Πιστοποιήσεων της ΕΘΑΑΕ από τα στελέχη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.
  5. Προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών αποτελεί η ύπαρξη πιστοποιημένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του αντίστοιχου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ.

Χρήσιμα Αρχεία: