Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Φάκελος για την Πιστοποίηση του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32651/06.02.2023 Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή προτάσεων Πιστοποίησης των Νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, ο φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α0. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Α1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του νέου ΠΜΣ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Α2. Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΠΜΣ.

Α3. Αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση της ΜΟΔΙΠ, η οποία θα αναφέρεται στα βασικά σημεία της Απαίτησης 1 του Προτύπου (στρατηγική σε θέματα ανάπτυξης ΠΜΣ, στρατηγική ηλεκτρονικής μάθησης – εφόσον το ΠΜΣ προσφέρεται με εξ αποστάσεως μεθόδους κ.λπ.) με την απαιτούμενη τεκμηρίωση (έκταση έως 4 σελίδες).

Α4. Απόφαση Συγκλήτου για την στρατηγική του Ιδρύματος σε θέματα ανάπτυξης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

Α5. Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία του νέου ΠΜΣ.

Α6. Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ΠΜΣ (κείμενο 1 - 2 σελίδων).
      Η πολιτική ποιότητας μπορεί να είναι κοινή για όλα τα ΠΜΣ της ακαδημαϊκής μονάδας, αλλά περιλαμβάνεται σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση.

Α7. Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΜΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Α8. Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ (με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του ΠΜΣ και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ)*.

Α9. Περιγράμματα μαθημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα       της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ, σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf με αρίθμηση σελίδων, Πίνακα Περιεχομένων με μαθήματα οργανωμένα ανά εξάμηνο σπουδών, και αριθμό σελίδας για κάθε μάθημα*.

Α10. Ονομαστικός κατάλογος διδακτικού προσωπικού (με γνωστικά αντικείμενα, σχέση εργασίας, ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΜΣ σε ώρες και λοιπές υποχρεώσεις διδασκαλίας σε ώρες).

Α11. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του/των ΠΜΣ της ακαδημαϊκής μονάδας ή του Ιδρύματος (παρ. 4, αρ. 79 του ν. 4957/2022)*.

Α12. Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών του ΠΜΣ*.
       Η ακαδημαϊκή μονάδα μπορεί να εφαρμόζει κοινούς κανονισμούς για όλα τα ΠΜΣ, οπότε περιλαμβάνονται σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση.

Α13. Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών*.

Α14. Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου*.

Α15. Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας*.

Α16. Υπόδειγμα διπλώματος και Παραρτήματος διπλώματος (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα)*.

Α17. Συνοπτική αναφορά των επιδόσεων του διδακτικού προσωπικού σε επιστημονικό - ερευνητικό και διδακτικό έργο, βάσει και διεθνών αναγνωρισμένων συστημάτων αξιολόγησης επιστημόνων (π.χ. Google Scholar, Scopus, κ.ο.κ.).

Α18. Ειδικός κανονισμός για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης (εφόσον το ΠΜΣ προσφέρεται με εξ αποστάσεως μεθόδους)*.

Α19. Σχέδιο αξιοποίησης διδάκτρων (εφόσον υφίστανται).

 

Επισημάνσεις:

  1. Εάν πρόκειται για διατμηματικό ΠΜΣ, τότε ο φάκελος της Πρότασης Πιστοποίησης υποβάλλεται από το επισπεύδον Τμήμα.
  2. Τα Παραρτήματα με αστερίσκο (*) υποβάλλονται στην ελληνική και στην γλώσσα που προσφέρεται το ΠΜΣ.