Πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών: Διαδικασία Ελέγχου για την Τήρηση των Βασικών Απαιτήσεων του Προτύπου Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ

Η Συνέλευση του Τμήματος υποβάλλει στη ΜΟ.ΔΙ.Π., τον φάκελο της Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΜΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Πρόσκλησης της ΕΘΑΑΕ (σε περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ, η Πρόταση υποβάλλεται από το επισπεύδον Τμήμα).

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης, ορίζει αρμόδιο εισηγητή ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα ή ΠΜΣ, από τα μέλη της, ο οποίος καταθέτει την σχετική εισήγηση (έντυπο: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ.docx)

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει με την παρουσία του Προέδρου και της ΟΜΕΑ του Τμήματος και εκδίδει απόφαση με τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ, συνοδευόμενη από την Κατάσταση Ευρημάτων και ενδεχόμενων προτεινόμενων προληπτικών / διορθωτικών ενεργειών (Α8).

 

Η Διαδικασία Ελέγχου για την Τήρηση των Βασικών Απαιτήσεων του Προτύπου Πιστοποίησης ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και εντύπου Κατάστασης Ευρημάτων καθώς και το συνοδευόμενο σε αυτό Φύλλο Ελέγχου για την Τήρηση των Βασικών Απαιτήσεων του Προτύπου Πιστοποίησης ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ, εγκρίθηκαν στην υπ' αριθμ. 39η/04.11.2022 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ και αφορούν στην υπ' αρ. πρωτ. 28357/25.07.2022 Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ.