Πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών: Έντυπα ΕΘΑΑΕ

Η προθεσμία υποβολής των Προτάσεων έληξε την Τρίτη 31.01.2023.

Οδηγός

Πρότυπα

Έντυπα & Υποδείγματα διαδικασίας Πιστοποίησης

Χρήσιμα έντυπα

Λοιπά έντυπα

Προσκλήσεις

Οδηγίες