Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων / Σπουδών: Πρότυπα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης

Τα Πρότυπα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Α’ και Β’ Κύκλου Σπουδών εγκρίθηκαν στην υπ' αριθμ. 492η/24.11.2022 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ' αριθμ. 39η/04.11.2022, θέμα 2ο, Απόφαση της ΜΟΔΙΠ).

 

Πρότυπα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Α' Κύκλου Σπουδών

1. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας Παραδόσεις/Διαλέξεις     

2. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας Παραδόσεις/Διαλέξεις με ενσωματωμένο Εργαστήριο ή Φροντιστήριο     

3. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας - Σεμινάρια     

4. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας - Εργαστήρια     

5. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος «Διδακτική Άσκηση» ή «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία»     

6. Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Κλινικής Άσκησης     

 

Πρότυπο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Β' Κύκλου Σπουδών

7. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας Παραδόσεις/Διαλέξεις ΄Β Κύκλου     

 

Πρότυπο Ερωτηματολόγιο Σπουδών

8. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Σπουδών     

 

Προηγούμενα Ερωτηματολόγια και Έντυπα