Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων / Σπουδών: Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας μέσα στην αίθουσα από τους φοιτητές

Η Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας μέσα στην αίθουσα από τους φοιτητές, εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 492η/24.11.2022 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ' αριθμ. 39η/04.11.2022, θέμα 2ο, Απόφαση της ΜΟΔΙΠ).

 

Η Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας μέσα στην αίθουσα από τους φοιτητές, στην Αγγλική γλώσσα εγκρίθηκαν στην υπ' αριθμ. 494η/12.01.2023 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ' αριθμ. 40η/21.12.2022, θέμα 1ο, Απόφαση της ΜΟΔΙΠ).

 

Κάθε εξάμηνο διενεργείται αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές στα Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας διεξάγεται τόσο για το χειμερινό όσο και για το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, μεταξύ 9ης - 11ης εβδομάδας διδασκαλίας. Όσον αφορά τα Ερωτηματολόγια (α) της Κλινικής Άσκησης και (β) της Διδακτικής Άσκησης/Πρακτικής Άσκησης στη διδασκαλία, αυτά θα συμπληρώνονται την τελευταία εβδομάδα της Κλινικής ή της Διδακτικής Άσκησης αντίστοιχα.
   
 2. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της αξιολόγησης των μαθημάτων αναρτώνται στην ιστοσελίδα κάθε Προγράμματος Σπουδών και κοινοποιούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες.
   
 3. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνεται μέσα στην τάξη σε προκαθορισμένη ημέρα και σε χρόνο εντός της διδασκαλίας του μαθήματος. Η επίβλεψη της διαδικασίας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δε θα γίνται από τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος που αξιολογείται.
   
 4. Η Γραμματεία του Τμήματος:
  α) Δημιουργεί στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ τα ερωτηματολόγια καθώς και τα κουπόνια, τα οποία φέρουν το QR code, το URL του ερωτηματολογίου και τον μοναδικό κωδικό (token) για την συμπλήρωση του κάθε ερωτηματολογίου.
  β) Μεριμνά για τον διαμοιρασμό των κουπονιών στους/στις φοιτητές/τριες που είναι παρόντες/ούσες στην αίθουσα.
  γ) Ενημερώνει εγκαίρως τους/τις φοιτητές/τριες, ότι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο smartphone, tabelt ή laptop.
   
 5. Η ΟΜΕΑ κάθε Τμήματος:
  α) Έχει την εποπτεία της διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων, φροντίζοντας για το αδιάβλητό της.
  β) Σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος, ανατροφοδοτεί τους/τις διδάσκοντες/ουσες με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων τους και ενημερώνει τους/τις φοιτητές/τριες για το μέσο όρο των βαθμολογιών των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου ανά Πρόγραμμα Σπουδών, Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό.
   
 6. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους φοιτητές, δημοσιεύονται συγκεντρωτικά ανά εξάμηνο και ανά ακαδ. έτος για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό, στην ιστοσελίδα του κάθε Προγράμματος Σπουδών.

 

  Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας μέσα στην αίθουσα από τους φοιτητές   

  Electronic Evaluation Procedure for Courses/Teaching by the students, in the classroom