Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας: Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ

  Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου «Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης», της πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του ΠΚ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του_Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης», συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενταγμένο στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μέσω του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά η ετήσια συλλογή δεδομένων ποιότητας του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23/ημερ. έτος 2023.

Οι υπεύθυνοι καταχώρησης εισέρχονται στο σύστημα με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (user@uoc.gr).

Κατά την πρώτη σύνδεση απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση modipapp.modip.uoc.gr/register.

Για είσοδο στο σύστημα πατήστε στην εικόνα ή στον σύνδεσμο: modipapp.modip.uoc.gr

Μετά την Eγγραφή, ο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ» του ΠΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. θα εκχωρήσει το δικαίωμα καταχώρησης. Μέχρι τότε, υπάρχει η δυνατότητα μόνο προβολής.

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: modip.secretariat_AT_uoc.gr ή να χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας.