ΕΣΠΑ ΜΟΔΙΠ

Η Πράξη "Αναβάθμιση της ποιότητας του ΠΚ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του_Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης", συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενταγμένο στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιήθηκε με ίδια μέσα από το Ίδρυμα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Το έργο με συνολική διάρκεια από 1.11.2021 έως 31.10.2023 είχε σκοπό στην επανασχεδίαση και ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του και την εμπέδωση της αντίστοιχης κουλτούρας ποιότητας.

Στο πλαίσιο της πράξης αυτής, η ΜΟ.ΔΙ.Π., σε συνεργασία με την ΕΘ.Α.Α.Ε., θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει ένα δομημένο εσωτερικό περιβάλλον διοίκησης ποιότητας στο οποία θα λειτουργούν:

 • Τυποποιημένες έγγραφες διαδικασίες
 • Λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα
 • Συνεχής αξιολόγηση της συνολικής και της επιμέρους εικόνας του ΠΚ
 • Απρόσκοπτη λειτουργία της διασφάλισης ποιότητας
 • Εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής διοίκησης

Η μεθοδολογία υλοποίησης των ανωτέρω θα γίνει με αυτεπιστασία από μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος με την συνδρομή και εξωτερικών συνεργατών και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1: Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ποιότητας

ΔΡΑΣΗ 2:

ΔΡΑΣΗ 3: Αναδιοργάνωση εσωτερικών λειτουργιών

 • Παραδοτέα:
  • Κατάλογος αναμορφωμένων διεργασιών/διαδικασιών
  • Κατάλογος νέων διεργασιών/διαδικασιών

ΔΡΑΣΗ 4: Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη του έργου

 • Παραδοτέα:
  • Εκθέσεις εργασιών για την διοικητική/διαχειριστική/τεχνική υποστήριξη του έργου
  • Παραστατικά παραλαβής εξοπλισμού και λογισμικού

ΔΡΑΣΗ 5: Σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου

 • Παραδοτέα:
  • Εκθέσεις προόδου του έργου προς την ΕΘΑΑΕ
  • Δημοσιοποίηση του έργου στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ

 

Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης χρηματοδοτήθηκε και από το ΕΣΠΑ 2007-2013