Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 470 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΔ» του ν. 4957/2022 στην οποία ορίζεται ότι «Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το αργότερο έως την προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 469, το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δύναται να ρυθμίζει σχετικά με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και να συστήνει τις Μονάδες των άρθρων 215 και 216, εφόσον δεν λειτουργούν ήδη σε αυτό αντίστοιχες μονάδες.» και με δεδομένο ότι δεν έχει συσταθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 215 του ίδιου ως άνω νόμου Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της υφιστάμενης Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) έως ότου πληρωθούν οι ως άνω αναφερόμενες ταχθείσες από το νόμο προϋποθέσεις.

 

H Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.,

β) πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, και

στ) έναν (1) εκπρόσωπο από τους Επισκέπτες Καθηγητές, τους εντεταλμένους διδάσκοντες, τους Επισκέπτες Ερευνητές και Ερευνητές επί συμβάσει που απασχολούνται στο Α.Ε.Ι.

Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής.

Οι εκπρόσωποι των περ. δ) έως στ) αναδεικνύονται σε ετήσια βάση και έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α) η σύνταξη πρότασης για τη δομή και λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και η υποβολή της στη Σύγκλητο για την έγκριση και δημοσιοποίησή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

β) η ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σε κάθε είδους διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που προσφέρεται από το Α.Ε.Ι. και ιδίως για την ποιότητα

    βα) των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών,

    ββ) των προγραμμάτων διά βίου μάθησης και εν γένει την ποιότητα λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι.,

    βγ) των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του Α.Ε.Ι., Σχολών, Τμημάτων και Τομέων,

    βδ) την ποιότητα λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., καθώς και του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του,

    βε) την ποιότητα λειτουργίας των επιμέρους ακαδημαϊκών ή ερευνητικών μονάδων, όπως πανεπιστημιακών κλινικών, πανεπιστημιακών μουσείων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών από αυτά,

    βστ) την ποιότητα λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,

γ) η επικαιροποίηση του Ε.Σ.Δ.Π., κατ’ ελάχιστον ανά πέντε (5) έτη, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του, σύμφωνα με τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, τις διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

δ) η περιοδική εσωτερική αξιολόγηση και ανασκόπηση του Ε.Σ.Δ.Π., ε) η συνεργασία με την ΕΘ.Α.Α.Ε. για την εφαρμογή των κατευθύνσεων και οδηγιών της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,

ε) η κατάρτιση Εγχειριδίου Ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π. και η υποβολή του προς έγκριση στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

ζ) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που ανατίθεται στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

 

Σύνθεση Επιτροπής ΜΟΔΙΠ όπως εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 492η/24.11.2022 (ΑΔΑ: ΩΥ5Δ469Β7Γ-0Σ8) και ανασυγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 505η/28.09.2023 (ΑΔΑ: Ψ2Θ5469Β7Γ-Θ42) τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Γεώργιος Κοσιώρης

Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

e-mail: vrec-aca_AT_uoc.gr

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκπρόσωποι Καθηγητών

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

1.

Μαρία Βενιέρη
Αναπληρώτρια Καθηγητήτρια του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής

e-mail: venierim_AT_uoc.gr

1.

Ελένη Αναγνωστοπούλου
Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

e-mail: anagnostopoulou_AT_uoc.gr

2.

Σπύρος Αναστασιάδης
Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

e-mail: spiros.anastasiadis_AT_uoc.gr

2.

Αντώνιος Αργυρός
Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

e-mail: argyros_AT_uoc.gr

3.

Ευάγγελος Τζουβελέκας
Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

e-mail: v.tzouvelekas_AT_uoc.gr

3.

Σοφία Τριλίβα
Καθηγήτριας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

e-mail: triliva_AT_uoc.gr

4.

Θεόδωρος Ελευθεράκης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής

e-mail: elefthet_AT_uoc.gr

4.

Ελένη Βασιλάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής

e-mail: vasilaki_AT_uoc.gr

5.

Ιωάννης Τσιαούσης
Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολή

e-mail: tsiaoussis_AT_uoc.gr

5.

Σοφία Κουκουράκη
Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής

e-mail: koukour_AT_uoc.gr

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

1.

Κάλλια Κατσαμποξάκη - Hodgetts

e-mail: katsampoxaki_AT_uoc.gr

1.

(δεν έχει υποδειχθεί)

  • Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

1.

Ελένη Παπαδογιαννάκη

e-mail: e.papadogiannaki_AT_uoc.gr

1.

Αλέξανδρος Μαριδάκης

e-mail: maridakis_AT_uoc.gr

  • Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

1.

Μαρία Δραμουντάνη
Μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

e-mail: dramount_AT_uoc.gr

1.

Μιχαήλ Δρετάκης
Μέλος ΕΤΕΠ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης

e-mail: dretakis_AT_uoc.gr

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ΜΟ.ΔΙ.Π. θα ολοκληρωθεί με τη σύσταση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας βάσει των διατάξεων του άρθρου 215 του ν. 4957/2022.

Έως τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητών, η Επιτροπή θα συνεδριάζει χωρίς εκπροσώπηση φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 «Συμβούλιο Φοιτητών».

Τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης θα υποστηρίζει διοικητικά η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού με Γραμματέα την Φωτούλα Γραφανάκη (fotoula.grafanaki_AT_uoc.gr) και αναπληρώτρια την Ερωφίλη Στουπάκη (stoupaki_AT_uoc.gr), υπαλλήλους της ως άνω Διεύθυνσης.

 

Προηγούμενες Συνθέσεις ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης