Συμμετοχή Φοιτητών στην ΜΟ.ΔΙ.Π

Ενεργό ρόλο στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν και όλοι οι φοιτητές του Ιδρύματος/ οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές (ΦΕΚ Β΄ 4656/8-10-2021) . Οι εκπρόσωποι τους ορίζονται είτε από τους αντίστοιχους συλλόγους τους είτε μέσω (ατομικής) αίτησης τους απευθείας στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η θητεία των φοιτητών στην ΜΟ.ΔΙ.Π είναι ετήσια και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην αποφοιτήσουν/ ολοκληρώσουν την φοίτηση τους πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος της θητείας τους στην ΜΟ.ΔΙ.Π.

Ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών θα πρέπει να φοιτά/ βρίσκεται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 2ου και επιλέγεται εκείνος/η που θα έχει των μεγαλύτερο βαθμό ECTS ανά εξάμηνο.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ο εκπρόσωπος τους θα πρέπει να φοιτά/ βρίσκεται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 1ου ενώ αντίστοιχα ο διδακτορικός φοιτητής σε έτος μεγαλύτερο του 1ου . Η ανάδειξη εκπροσώπου για αυτές τις κατηγορίες γίνεται μέσω κλήρωσης.

 

Χρήσιμα Έγγραφα
Αίτηση Συμμετοχής στην ΜΟ.ΔΙ.Π
Πρόσκληση εκπροσώπησης φοιτητών σε φοιτητικούς συλλόγους
Πρόσκληση εκπροσώπησης φοιτητών