Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 470 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΔ» του ν. 4957/2022 στην οποία ορίζεται ότι «Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το αργότερο έως την προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 469, το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δύναται να ρυθμίζει σχετικά με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και να συστήνει τις Μονάδες των άρθρων 215 και 216, εφόσον δεν λειτουργούν ήδη σε αυτό αντίστοιχες μονάδες.» και με δεδομένο ότι δεν έχει συσταθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 215 του ίδιου ως άνω νόμου Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της υφιστάμενης Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) έως ότου πληρωθούν οι ως άνω αναφερόμενες ταχθείσες από το νόμο προϋποθέσεις.

 

Η Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας στελεχώνεται με διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προΐσταται αυτής υπάλληλος του Α.Ε.Ι., ειδικότητας ή κλάδου, που καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι.

Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας είναι:

α) η εκτέλεση των αποφάσεων και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας

β) η υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή και η προετοιμασία υλικών για τη λήψη σχετικών αποφάσεων

γ) η συνεργασία με την ΕΘ.Α.Α.Ε. και η υποστήριξη των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης του Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του και των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων συνεργασίας, των προγραμμάτων διά βίου μάθησης σύμφωνα με τον ν. 4653/2020 (Α’ 12),

δ) η ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση του Ε.Σ.Δ.Π. του Α.Ε.Ι. και ιδίως η πραγματοποίηση της εσωτερικής αξιολόγησης σύμφωνα με το εγχειρίδιο ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π.,

ε) ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών του Α.Ε.Ι. και των επιμέρους μονάδων του κατά την εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας,

στ) η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από όλες τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές μονάδες, καθώς και τις διοικητικές υπηρεσίες του Α.Ε.Ι. που αφορούν στην εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας του συνόλου των δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι.,

ζ) η δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των στοιχείων σχετικά με την πιστοποίηση, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. και των επιμέρους μονάδων του,

η) η ευθύνη για την συμπλήρωση των τιμών των δεικτών στο πλαίσιο κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4653/2020,

θ) η ευθύνη για την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘ.Α.Α.Ε. με τα δεδομένα ποιότητας του Ιδρύματος και η ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με αυτό,

ι) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται με το αντικείμενο της ΜΟ.ΔΙ.Π.