Χρηματοδότηση ΜΟΔΙΠ ΠΚ

Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Η Πράξη "ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ", συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενταγμένο στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2007-2013 υλοποιήθηκε με ίδια μέσα από το Ίδρυμα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.

Το έργο με συνολική διάρκεια από 1.9.2010 έως 31.10.2015 είχε σκοπό την οργάνωση της Υπηρεσίας υποστήριξης ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, την ανάπτυξη και υποστήριξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης αναφορικά με την διδακτική, ερευνητική, ακαδημαϊκή και διοικητική του λειτουργία με στόχο τη συνεχή βελτίωση του έργου του Ιδρύματος και τη λειτουργία του με κριτήρια ποιότητας σε όλους τους τομείς. Κύριο παραδοτέο του έργου είναι η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος.

 Η ανάπτυξη του ΟΠΣ οδήγησε στην τυποποίηση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητος του Ιδρύματος με δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης αυτών, στην καταγραφή και υποβολή των δεδομένων των Απογραφικών Μαθημάτων και Διδασκόντων σε περιβάλλον διαδικτύου, στην ταχύτερη και αυτοματοποιημένη αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από τα Απογραφικά και στην αξιόπιστη διαχείριση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θέσει τα Ακαδημαϊκά Τμήματα σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ.

Η μεθοδολογία υλοποίησης του παραπάνω στόχου περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:

1. Μελέτη για την οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης

2.Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

3.Οργάνωση λειτουργίας υπηρεσίας υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ

4.Αξιολόγηση του προγράμματος-έργου

Όσον αφορά στην δράση αξιολόγησης του προγράμματος και σύμφωνα με ότι είχε προδιαγραφεί στο τεχνικό δελτίο της πράξης συγκροτήθηκε 3μερής Ανεξάρτητη Επιτροπή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελούμενη από τους κ.κ. Ελένη - Κλέα Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης  και Γεώργιο Σταυρουλάκη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η έκθεση της Επιτροπής εδώ.

5.Προβολή-Δημοσιότητα

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της τελικής ημερίδας και παρουσίασης του έργου «ΜΟΔΙΠ» εδώ

 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.
Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΟΔΙΠ
Πολύβιος Ψήνας
Τηλ:28310 77958
E-mail: modipreth @ admin.uoc.gr
Υπηρεσία Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλος)
Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ
Χαρά Τομαρά
E-mail: tomara @ cc.uoc.gr
Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων – Υπολογιστικό Κέντρο
Κτίριο Φυσικής-Βιολογίας
Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου (Βασιλικά Βουτών)
Ηράκλειο Τ.Κ. 71003

Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ
E-mail: support @ modip.uoc.gr
Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων
Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου (Βασιλικά Βουτών)
Ηράκλειο Τ.Κ. 71003