Θεσμικό Πλαίσιο

  • Απ. Συγκλήτου 19574 (ΦΕΚ Β΄ 4656/8-10-2021) "Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης"
  • Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α΄ 12/24-1-2020) "Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις"
  • Απ. Συγκλήτου 15934 (ΦΕΚ Β΄5320/27-11-2018) "Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης"
  • Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195/6-9-2011) "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ΑΕΙ»
  • Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α' 189/2-8-2005) "Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση"
  • Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ