Θεσμικό Πλαίσιο

  • Ν.3374/2005 (ΦΕΚ Α' 189/2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»
  • Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ΑΕΙ»
  • Απ. Συγκλήτου 15934 (ΦΕΚ Β΄5320/27.11.2018) «Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης»