Θεσμικό Πλαίσιο

  • Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α΄ 12/24-1-2020) «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»
  • Απ. Συγκλήτου 15934 (ΦΕΚ Β΄5320/27.11.2018) «Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης»
  • Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ΑΕΙ»
  • Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α' 189/2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»
  • Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ