Θεσμικό Πλαίσιο

  • Ν. 5094/2024 (ΦΕΚ 39/τ.Α'/13.03.2024) «Ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων των ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ.Α'/30.07.2022) Άρθρο 191 «Ρυθμίσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»
  • Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α'/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
  • Απ. Συγκλήτου 19574 (ΦΕΚ Β΄ 4656/8-10-2021) "Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης"
  • Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α΄ 12/24-1-2020) "Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις"
  • Απ. Συγκλήτου 15934 (ΦΕΚ Β΄5320/27-11-2018) "Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης"
  • Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων