Προηγούμενες Συνθέσεις

από 01-09-2021 (Απόφαση Συγκλήτου 484/19.05.2021/ ΑΔΑ: Ψ9ΜΗ469Β7Γ-Ε78)  
  ΚΟΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,

Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

  Μέλη Καθηγητές Αναπληρωματικά μέλη  
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
  ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
  ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΖΑΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
  Εκπρόσωποι προσωπικού Αναπληρωματικοί
  ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΕΠ (δεν έχει υποδειχθεί)
  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΕΔΙΠ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΔΙΠ
  ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΤΕΠ ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΤΕΠ
  ΒΑΡΟΥΧΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΙΔΑΧ ΡΟΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΙΔΑΧ
  Εκπρόσωποι Φοιτητών Αναπληρωματικοί
  Αβραάμ Θεοφανίδης
(Προπτυχιακός φοιτητής) 
Αγαθή Μπαντησούλη
(Προπτυχιακή φοιτήτρια)
  Μιχάλης Καλογεράκης
(Μεταπτυχιακός φοιτητής) 
(δεν υπάρχει)
  Αικατερίνη Ηλιοπούλου
(Υποψήφια διδάκτωρ)
Νικόλαος Μάριος Δαμιανάκης
(Υποψήφιος διδάκτωρ)

 

από 18-11-2021 (Απόφαση Συγκλήτου 472/18.11.2021/ ΑΔΑ: ΨΚ4Ω469Β7Γ-1ΘΔ)  
  ΚΟΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,

Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

  Μέλη Καθηγητές Αναπληρωματικά μέλη  
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
  ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
  ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΖΑΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
  Εκπρόσωποι προσωπικού Αναπληρωματικοί
  ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΕΠ (δεν έχει υποδειχθεί)
  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΕΔΙΠ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΔΙΠ
  ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΤΕΠ ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΤΕΠ
  ΒΑΡΟΥΧΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΙΔΑΧ ΡΟΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΙΔΑΧ
  Εκπρόσωποι Φοιτητών (δεν έχουν υποδειχθεί)

 

από 23-07-2021 (Απόφαση Συγκλήτου 464/15.07.2021/ ΑΔΑ: 9Β88469Β7Γ-Π6Θ)  
  ΚΟΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,

Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

  Μέλη Καθηγητές Αναπληρωματικά μέλη  
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
  ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
  ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΖΑΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
  Εκπρόσωποι προσωπικού Αναπληρωματικοί
  ΕΕΠ (δεν έχει υποδειχθεί) (δεν έχει υποδειχθεί)
  ΕΔΙΠ (δεν έχει υποδειχθεί) (δεν έχει υποδειχθεί)
  ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΤΕΠ ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΤΕΠ
  Διοικητικού προσωπικού (δεν έχει υποδειχθεί) (δεν έχει υποδειχθεί)
  Εκπρόσωποι Φοιτητών (δεν έχουν υποδειχθεί)

 

  από 15-10-2020 (Απόφαση Συγκλήτου 443/15.10.2020/ ΑΔΑ: 6ΔΦΧ469Β7Γ-ΥΙ9)  
  ΚΟΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,

Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 
  Μέλη Καθηγητές Αναπληρωματικά μέλη    
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών  
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών  
  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας  
  ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  
  ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΖΑΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής  
  Εκπρόσωποι προσωπικού Αναπληρωματικοί  
  ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΕΠ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΕΕΠ  
  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΔΙΠ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΔΙΠ  
  ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΤΕΠ ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΤΕΠ  
  ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΙΔΑΧ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μόνιμος  
  Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε  
  Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε  

 

  από 26-09-2019 (Απόφαση Συγκλήτου 417/26.09.2019/ ΑΔΑ: 6YNT469Β7Γ-ΘΟΖ)  
  ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας
 
  Μέλη Καθηγητές Αναπληρωματικά μέλη    
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών  
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών  
  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας  
  ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ, Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης  
  ΧΡΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΖΑΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής  
  Εκπρόσωποι προσωπικού Αναπληρωματικοί  
  ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΕΠ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΕΕΠ  
  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΔΙΠ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΔΙΠ  
  ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΤΕΠ ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΤΕΠ  
  ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΙΔΑΧ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μόνιμος  
  Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε  
  Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε  

 

 

από 16-05-2019 (Απόφαση Συγκλήτου 408/16.05.2019/ ΑΔΑ: Ψ0ΨΟ469Β7Γ-0ΥΗ)
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΧΡΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΜΑΡΓΕΤΟΥΣΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε

 

 
από 09-05-2018 (Απόφαση Συγκλήτου 386/19.04.2018/ ΑΔΑ: ΨΦΠΔ469Β7Γ-276)
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΔΑΦΕΡΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΧΡΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΜΑΡΓΕΤΟΥΣΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε

 

 
από 5-10-2016 (Απόφαση Συμβουλίου 23/29.09.2016/ ΑΔΑ: 6ΚΤΡ469Β7Γ-6ΨΖ)
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΜΑΡΓΕΤΟΥΣΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε

 

 
από 30-06-2016 (Απόφαση Συμβουλίου 22/27.06.2016/ ΑΔΑ: ΨΕΞΡ469Β7Γ-Θ66)
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε

 

 
από 08-03-2016 (Απόφαση Συμβουλίου 15/02.03.2016/ΦΕΚ 617/8-3-2016)
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε

 

 
από 21-10-2015 έως - 22-02-2016 (αριθμ. 13.108/21.10.2015/ ΦΕΚ 2465/16-11-2015)
ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε

 

 
από 24-03-2015 έως 02-10-2015 (Απόφαση Συμβουλίου 21/ 24-03-2015 - ΑΔΑ: ΨΑΞΗ469Β7Γ-ΕΕΕ, ΔΠΥ159802/Ζ1/09.10.2015 - ΑΔΑ: ΒΜΦ0465ΦΘ3−375)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αναπληρώτρια Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε

 

 
από 19-02-2013 έως 24-03-2015 (αποφ 2001/ 19-02-013,ΦΕΚ 475/τ. Β΄/28.02.2013, Αποφ.Συμβ. 17 /04-04-2013 ΑΔΑ: ΒΕΝΤ469Β7Γ-ΛΔΑ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αναπληρώτρια Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
ΑΒΔΕΛΑ ΕΦΗ Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε

 

 
από 1-9-2011 έως 12/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 241/29.07.2011, ΦΕΚ 2129/22-11-2011, ΦΕΚ 153 /09.04.2013)
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών, Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε

 

 
από 06-05-2010 έως 01-09-2011 (Απόφαση Συγκλήτου 277/06-05-2010)
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών, Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Δεν ορίστηκε

 

 
από 22-01-2009 έως 06-05-2010 (Απόφαση Συγκλήτου 263/22-01-2009)
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΤΑΦΑ ΕΥΦΗΜΙΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης