Στοχοθεσία Ποιότητας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θεσπίζει σαφείς και καθορισμένους στόχους για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών, των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και των επιστημονικών και διοικητικών υπηρεσιών του.

Μέσω αυτών των χρονικά προσδιορισμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, οι οποίοι μετρούνται και αναθεωρούνται στο πλαίσιο του ΕΣΔΠ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξειδικεύει τη στρατηγική του στο επίπεδο της διασφάλισης ποιότητας.

Δείτε εδώ το συνολικό κείμενο της Στοχοθεσίας Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτή εγκρίθηκε κατά την 499η Τακτική Συνεδρία της Συγκλήτου στις 18.05.2023.

Η Στοχοθεσία Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης ανά άξονα:

ΑΞΟΝΑΣ Α: Ένα διεθνές, σύγχρονο και δημιουργικό ακαδημαϊκό περιβάλλον

ΑΞΟΝΑΣ Β: Ένα ελκυστικό κέντρο εκπαίδευσης για νέους επιστήμονες και υπεύθυνους πολίτες

ΑΞΟΝΑΣ Γ: Πόροι για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό