Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ. Πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) αποτελεί η διασφάλιση ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες, τις διοικητικές υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και οι διαδικασίες για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και την πιστοποίηση του ίδιου του συστήματος.